Bericht

Subsidiecall NWO: energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging

Geplaatst op 2 februari 2021, 14:24 uur

NWO heeft een nieuwe subsidieregeling (call) gelancereerd gericht op de transitie naar een nieuw energiesysteem. Vanuit de gedachte dat energietransititie de burgers rechtstreeks gaat raken en dat innovaties ook maatschappelijk ingebed moeten zijn, is deze subsidieregeling gericht op zowel de maatschappelijke als technische aspecten van de energietransitie. Deze regeling is bedoeld voor kennisinstellingen als primaire indiener. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 8 april 2021 en de deadline voor volledige aanvragen is 16 september 2021.

Ik kan mij voorstellen dat het interessant is om de thematiek van de Club van Wageningen verder op te pakken in een project onder deze subsidieregeling. Meer weten over deze regeling, lees dan de informatie hieronder of neem contact op met mij!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Call gelanceerd over de transitie naar een nieuw energiesysteem

Het vraagstuk betreffende de energietransitie is urgenter dan ooit. Fossiele brandstoffen die we gebruiken voor warmte, elektriciteit en transport maken plaats voor hernieuwbare bronnen en de rol van decentrale energievoorziening neemt toe. Binnen de programmering van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 is een missiegedreven call for proposals gelanceerd die zich richt op de energietransitie op het gebied van de gebouwde omgeving, mobiliteit en energiesystemen. De deadline voor het indienen van een vooraanmelding is 8 april 2021.

Het Klimaatakkoord stelt ons voor de enorme opgave om op weg naar 2050 te zorgen voor een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem. Het doel van dit programma is om inzicht te krijgen in mogelijkheden en strategieën om deze energietransitie succesvol te maken. De focus van de call ligt  op een duurzame gebouwde omgeving, een emissieloos energiesysteem en duurzaam mobiliteitssysteem. Innovaties binnen deze toepassingsdomeinen raken burgers direct en hebben te maken met hun individuele interactie met de energietransitie. Het onderzoek wordt daarom bij voorkeur interdisciplinair opgezet en focust op zowel de maatschappelijke als technische aspecten van de energietransitie, omdat innovaties niet alleen technisch mogelijk, maar ook maatschappelijk moeten zijn ingebed.

Call for proposals

De call for proposals ’Energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging‘ valt onder de missie hoofdlijn van  het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. De call is onderdeel van de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Energietransitie en Duurzaamheid.

Voor deze call for proposals is een totaalbudget van 6,5 miljoen euro beschikbaar. Voor een project kan minimaal 750.000 euro en maximaal 2,5 miljoen euro worden begroot. NWO financiert maximaal 85 procent van de totale projectomvang; de rest van de financiering wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering.

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 8 april 2021 en de deadline voor volledige aanvragen is 16 september 2021.

Matchmaking

Op donderdag 11 februari van 13.00-16.00 uur organiseert NWO een online matchmaking, hiervoor kunt u zich aanmelden door te mailen naar kic-energytransition@nwo.nl. Meer informatie en details over het programma worden later gedeeld op de website van NWO.

Onderzoek brengt oplossingen dichterbij

Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen. Deze uitdagingen vragen om baanbrekende innovatieve oplossingen met impact. Dit biedt economische kansen voor publieke en private partijen om samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. De inbreng van zowel fundamenteel, toegepast als ook praktijkgericht onderzoek is hierbij onmisbaar. Naast maatschappelijke impact wordt ook gestuurd op economische en wetenschappelijke impact.

NWO zet hierbij in op programma’s van aanzienlijke omvang zodat echt een verschil kan worden gemaakt. Om de gestelde uitdagingen te halen, initieert NWO samenwerkingen, legt verbindingen tussen wetenschappers, private en publieke partijen en stimuleert NWO het verkennen van nieuwe wegen. Door de verschillende partijen bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe consortia en innovatief onderzoek. De kansen op de beoogde veranderingen en de impact ervan worden vergroot als ingezet wordt op interdisciplinair onderzoek waarbij onderzoekers uit verschillende wetenschapsgebieden samenwerken en tevens de samenwerking  wordt gezocht met relevante kennisinstellingen, publieke en private partners, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Partners dragen substantieel bij in het onderzoek in geld (in cash) en ondersteuning (in kind).

NWO en KIC

Jaarlijks stelt NWO ruim honderd miljoen euro beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven. De financiële bijdrage van NWO is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en andere publieke partijen gezamenlijk investeren in innovatie. Deze financiering sluit aan bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet.

Deel dit: