2 februari 2020: internetconsultatie nieuwe energiewet

De Elektriciteitswet en de Gaswet gaan ingrijpend op de schop. Doel: een nieuw wettelijk kader vormgeven dat de energietransitie én een veranderend energielandschap ondersteunt. Duidelijker, met minder regeldruk en in lijn met de Europese regels. In aanloop naar de internetconsultatie over deze wet, hield de Club van Wageningen een verdiepende discussie waarin deelnemers hun feedback konden geven. Hamvraag: wat is goed aan de wet én wat kan beter…?

Hieronder kunt u het verslag van de sessie teruglezen. De inleindende presentaties vind u bij dit bericht.

INLEIDING: Over de nieuwe Energiewet en een evoluerend energielandschap

De online bijeenkomst werd ingeleid met een toelichting op het veranderende energielandschap en het belang van een nieuwe Energiewet. Hierin werd onder meer de evolutie van onze energiemarkt geschetst. Een markt die honderd jaar geleden ontstond als publieke dienst en die iedereen toegang moest geven tot betaalbare en betrouwbare energie. Gaandeweg de jaren evolueerde dit model naar een volgend niveau. In 1998 werd de stap gemaakt naar onafhankelijk netbeheer en het recht om als gebruiker voor een aanbieder te kiezen. 

De sprong naar het derde niveau

Onderhand staan wij voor de sprong naar het derde niveau: een gedecentraliseerd platform. Op dit niveau is flexibiliteit het codewoord. Want, energie ontstaat straks op miljoenen plekken én stroomt naar miljoenen locaties. Dit biedt ruimte voor allerlei nieuwe vormen van hoe wij energie opwekken, aanbieden en afnemen. Denk aan initiatieven op dorp-, wijk- en corporatieniveau. Daar komt digitalisering bij. Een ontwikkeling die businessmodellen omgooit; die om andere processen en ander energiemanagement vraagt.

image

Toelichting op de nieuwe energiewet

image

Een nieuwe energiewet
Om die stap te maken, is een nieuw wettelijk kader nodig. In de afgelopen anderhalf jaar is hierin al veel werk verzet. De contouren van de nieuwe Energiewet worden scherper, het is duidelijk hoe puzzelstukjes in elkaar vallen. Maar, op een aantal thema’s moet nog flink wat denkwerk worden verricht. (Zo wacht er nog een internetconsultatie, een toetsing door toezichthouders en een traject langs ministerraad, Raad van State en Tweede Kamer).

Relevante pijlers voor de Club van Wageningen
De wijzigingen in de Energiewet omvatten zes pijlers. Een aantal daarvan is relevant voor het gedachtegoed van de Club van Wageningen.

1.    Data
Data is een noodzakelijke, maar kansrijke grondstof voor het nieuwe energiesysteem. Je hebt data nodig om het systeem rond te kunnen rekenen, om diensten te leveren, om te factureren. Maar hoe ga je straks om met slimme meters, de data die ze genereren en de bijbehorende privacyvraagstukken? Een balansoefening. Want, waar bied je bescherming, waar geef je ruimte? Het denken hierover is nog niet klaar. Er zijn nog gesprekken met partijen over allerlei thema’s. Uiteraard is de AVG is hierbij een belangrijk onderwerp.

2.    Innovatie
Een andere relevant thema is hoe de Energiewet nieuwe initiatieven inbedt. Hoe bescherm je publieke belangen, zonder dat je nieuwe initiatieven hindert? Hoe ga je bijvoorbeeld om met een wijk die energie gaat opwekken? Moet die wijk, net als grote leveranciers, een vergunning hebben? Moet die community medeverant-woordelijk kunnen zijn voor de systeembalans zoals de netbeheerder dat nu is – als ze denkt dat te kunnen? En hoe regel je de belastingen? Opnieuw een balansoefening voor de wetmakers. Je hebt regels nodig, maar teveel regeldruk remt de innovatie af.

THEMA 1: Het belang van hyperlokaal
De productie van energie decentraliseert. Je kunt energie hierdoor niet meer zien als eenrichtingsverkeer. Dus je kunt het systeem niet meer inrichten als eenrichtingsverkeer. Dit brengt vragen met zich mee. Hoe zorg je straks voor netbalans wanneer er straks overal lokale energienetwerkjes ontstaan? We roepen nu dat we het net moeten verzwaren. Maar, dit is eigenlijk een centrale oplossing voor een decentraal probleem. Het ligt meer voor de hand om voor lokale oplossingen te gaan. Denk aan peer-to-peer energielevering, balansverantwoordelijkheid op wijkniveau, een andere manier van belasten.

Om deze oplossingen te ontwikkelen is er wettelijke experimenteerruimte op lokaal niveau nodig. Maar ook een ándere visie op het energiesysteem. Denk aan een systeem waarin de waarde niet persé wordt toegekend aan het verschil tussen vraag en aanbod. (Nu is er voor leveranciers een belang om onbalans te laten ontstaan). Maar, waarin juist waarde wordt toegekend aan de balans die er ís. Dan ontstaat een nieuw verdienmodel. Eentje waarin je meer verdient naarmate je minder energie levert. Waarin energie niet als product wordt gezien, maar als dienst. En waardoor het juist interessant wordt om initiatieven op lokaalniveau te faciliteren.

Reacties
Dit thema nodigde meerdere deelnemers uit tot een reactie. Zo werd het belang van buffercapaciteit op lokaal niveau genoemd als een deel van de oplossing. Wie op lokaal niveau energie kan bufferen, is in staat om op dit niveau te zorgen voor netbalans. Verder was er aandacht voor de rol van de netbeheerder in relatie tot de markt. Hoe borgt de Energiewet een goede samenwerking tussen het gereguleerde en het commerciële domein: nu nog twee gescheiden werelden? Een ander onderwerp dat voorbijkwam, was de integratie van systemen. In de nieuwe wet zijn warmte en waterstof niet meegenomen. Maar deze stromen zijn van wezenlijk belang om tot een samenhangend systeem te komen, waarin elektronen en moleculen op lokaal niveau vrij en onbelast uitgewisseld worden. Ook dit draagt bij aan meer balans op het net.

THEMA 2: Eerlijke toegang tot de markt
Het nieuwe energielandschap is complex. Dit brengt het risico met zich mee dat we teveel focussen op de juridische en technische kant van het verhaal. Het systeem moet vooral ook toegankelijk zijn. De rol van onafhankelijke marktmeester, goed bestuur en een effectieve rechtsbescherming is hierin cruciaal. Nu heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een belangrijke rol hierin. Bijvoorbeeld als het gaat om toegang tot de markt, tarieven en aansluitingen. De ACM is in staat om op een onpartijdige manier in te spelen op marktdynamiek. De nieuwe Energiewet legt echter een aantal ACM-bevoegdheden neer bij het ministerie. Hierin schuilt een risico. Het ministerie is politiek gestuurd en tot op zekere hoogte beïnvloedbaar. Worden alle partijen, ook de kleine, straks nog wel gehoord? De nieuwe wet is een stap vooruit, maar er moet meer focus zijn op onafhankelijk marktmeesterschap, rechtsbescherming en participatie.

Reacties
Dit betoog zorgde voor de nodige suggesties en opmerkingen. Door de insprekers werd onderkent dat exact voorschrijven wat wél en niet mag, blokkerend kan werken. Flexibiliteit is belangrijk, maar wel vanuit duidelijke principes: een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energienet. Dit vraagt om een toezichthouder die vrijheid biedt, maar die ook over de instrumenten beschikt om in te grijpen als het niet goed gaat. Dit zou de ACM kunnen zijn; wellicht in dialoog met het ministerie. Ook netbeheerders hebben hierin een rol te vervullen: bijvoorbeeld als partij die op regionaal niveau de markt faciliteert. (Met de ACM die hier op een hoger niveau op toeziet). Daarnaast moet de markt een positie krijgen.

Tot slot de opmerking dat het in de huidige situatie niet eens zo gek geregeld is. Het ministerie heeft een regelgevende en beleidsmakende functie, de ACM ziet hierop toe en voert uit, terwijl de netbeheerder vraag en aanbod bijeen brengt. Een verdeling die z’n goede kanten heeft. Zeker wanneer er voldoende ruimte is om samen snel tot gedragen oplossingen te komen. Kortom, we moeten de goede lessen van de afgelopen 25 jaar niet weggooien.
    
THEMA 3: PRIVACY en DATA
Ons energiesysteem gaat meer en meer onderdeel uitmaken van het Internet van Dingen. Neem de opkomst van de Slimme Elektriciteitsmeter. Een device dat veel data genereert. Data die nodig is om het systeem in stand te houden en te verbeteren. Maar die data genereert ook inzicht in de gebruiker. Als sinds 2009 wordt hierover gesproken door de Europese Commissie. Want, iedere ingezetene van Europa heeft het recht op privacy en op de bescherming van persoonsgegevens. Je wilt voorkomen dat er een systeem ontstaat dat mensen in eigen huis blootstelt aan overheidsbemoeienis. Wat dat betreft leven we teveel in een wereld waarin wij data als kans zien, maar niet als probleem. (Ook de Belastingdienst zag data als kans, maar dit werd voor de toeslag-ouder een probleem). Voor de energiemarkt geldt dit ook. Daarom moet er in de Energiewet volop aandacht zijn voor een systeem waarin je zelf de regie kunt voeren over wie jouw data gebruikt en hoe gegevens worden verzameld.

Reacties
Eén van de reacties op dit betoog was dat privacy en gegevensbescherming juist op het niveau van de kleinere energie-communities en corporaties geregeld kan worden. Op het lokale niveau kun je mensen beter informeren over wat er met data gebeurt. En je kunt individuele keuzes van mensen hierin beter borgen dan bij de grote leveranciers. Het is van belang dat er een systeem ontstaat waarbij mensen zelf kunnen aangeven welke data ze beschikbaar stellen en voor wie deze toegankelijk zijn. Hierin zouden energiegemeenschappen wel voldoende wettelijke ondersteuning moeten krijgen.

Een andere suggestie was om gegevens bij de netbeheerders te laten. Een logische plek: hier vindt immers de aggregatie (de registratie en samenvoeging) van gegevens plaats. Ook hiervoor geldt dat er een systeem ontstaat waarbij de burger de regie heeft. Waarin je in één oogopslag ziet wie, welke data wanneer krijgt. Maar waarin je dit ook eenvoudig kunt aanpassen.

Hierbij behoudt de burger wel zicht op de gegevens, maar verliest de regie wat betreft de overheidsdiensten die erbij kunnen. Als bijvoorbeeld de Belastingdienst gegevens opvraagt zal de burger hier niet over worden ingelicht. Technisch kan de meter zo worden ontworpen dat overheidsdiensten niet bij deze hoogfrequente gegevens kunnen.

Oproep

Een hartenkreet waarmee de sessie werd afgesloten: laten we de internetconsultatie ook aangrijpen als kans om aan te geven wat de goede ontwikkelingen zijn in de nieuwe energiewet. Dat soort positieve feedback in een consultatie brengt behoudende reacties, ingegeven door gevestigde belangen, in balans.