Bericht

Uitnodiging digitale bijeenkomst Energiewet

Geplaatst op 26 juni 2020, 16:46 uur

 

Op donderdag 2 juli a.s. organiseert de Directie Elektriciteit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een digitale bijeenkomst over de contouren van de Energiewet voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Leden van de Club van Wageningen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Deze uitnodiging zet ik door op verzoek van Lars Meindert.

Uitnodiging
Digitale bijeenkomst Energiewet
Donderdag 2 juli van 13.30 uur tot 17.00 uur

De Energiewet is een grote herziening van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, waar diverse maatregelen over bijvoorbeeld data, netcapaciteit, energiecontracten en actieve afnemers in worden opgenomen. Dit heeft gevolgen voor u als organisatie.

Op donderdag 2 juli a.s. organiseert de Directie Elektriciteit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een digitale bijeenkomst over de contouren van de Energiewet voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. 

Na de stakeholdersbijeenkomst die we vorig jaar in juli hebben georganiseerd, zijn we nu zover dat de meeste beleidskeuzes helder zijn. We hebben in de afgelopen periode contact gehad met diverse stakeholders, maar wellicht niet met iedereen. Via deze bijeenkomst willen we alle betrokkenen en geïnteresseerden meenemen in het proces van het afgelopen jaar. Tijdens deze bijeenkomst is er een mogelijkheid om (digitaal) vragen te stellen. Waarschijnlijk is er geen tijd om alle vragen ‘live’ te beantwoorden. Tijdens de digitale borrel is uiteraard wel tijd om uw vraag alsnog aan het team te stellen. Ook kunt u uw vraag alsnog mailen. We delen na de bijeenkomst het document ´contouren van de Energiewet´ met u, waarin u nog kunt nalezen welke beleidskeuzes er in de Energiewet worden gemaakt. Daarnaast stellen wij u in dit document ook bepaalde vragen over aspecten waar we nog meer helderheid vanuit de sector willen krijgen. Dit voorafgaand aan de officiële consultatie via www.internetconsultatie.nl in het najaar, waarin wij de complete wettekst met u delen.

PROGRAMMA DIGITALE BIJEENKOMST ENERGIEWET op 2 JULI

13.30 – 14.30 Plenair gedeelte

Aftrap met directeur Elektriciteit Ernst Paul Nas

Presentatie door projectleider Energiewet Maaike Daanen

De presentatie gaat onder andere in op:

De stand van zaken rondom de aanpassing van de Energiewet, informatie over de publicatie van de consultatieversie van de Energiewet in het najaar en de verdere planning.
De achtergrond waarom dit wetsvoorstel nodig is.
De zes pijlers waarop het wetsvoorstel geënt wordt en de (beleids)keuzes die daarin gemaakt worden.

14.30 – 14.45 Pauze

14.45 – 15.30 Verdieping in 3 sessies (ronde 1)

Sessie 1: Beheer van energiesystemen

Door Ermin Kloppenborg

Voor het functioneren van de markt voor gas en elektriciteit zijn de transmissie- en distributiesystemen van essentieel belang en daarom, gelet op het karakter van een natuurlijk monopolie, al decennia gereguleerd. Dit reguleringskader blijft gehandhaafd, maar met de Energiewet worden aanpassingen voorgesteld om te komen tot een modern en geactualiseerd ordeningskader. Vanuit het perspectief van het Clean Energy Package zijn vooral de voorschriften inzake de herijking en de inperking van de systeembeheertaken van belang. Vanuit het nationale beleid richten de beoogde maatregelen zich, naast het uitbreiden van de systemen, vooral op het rationaliseren van de beschikbare netcapaciteit en het aanpakken van de bestaande problematiek rondom transportschaarste. Tot slot bevat de Energiewet een herijkt kader voor de tariefregulering.

Sessie 2: Energiedata als noodzakelijke en kansrijke grondstof voor het systeem

Door Lars Meindert 

Digitalisering wordt steeds belangrijker binnen de energiesector. Nu verreweg het grootste deel van de eindafnemers beschikt over een slim meetsysteem, komen meer gegevens beschikbaar en worden nieuwe toepassingen mogelijk. Tegelijkertijd spelen vraagstukken rondom privacy en dataveiligheid. Dit vraagt ook om een herziening en modernisering van de regels rondom het meten en het beheer en uitwisseling van gegevens. Deze sessie zet op hoofdlijnen uiteen hoe we hier in de Energiewet vorm aan geven, met specifieke aandacht voor (1) verbetering van de meetketen, (2) versterking van de beschikbaarheid van gegevens en (3) datadelen als fundament voor het systeem.

 

Sessie 3: Randvoorwaarden voor het actief worden van eindafnemers

Door Ronald Jansen

Door de energietransitie verandert de rol van de eindafnemer. Naast eindafnemer, wordt hij ook steeds vaker producent en soms zelfs leverancier. Eindafnemers die zelf elektriciteit opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen krijgen de mogelijkheid deze elektriciteit, ook los van hun leverancier, op de markt te verkopen. Ook kan een eindafnemer ervoor kiezen om - naast zijn huidige leverancier - een andere leverancier te hebben voor bijvoorbeeld het laadpunt van zijn elektrische auto.

Een eindafnemer moet onafhankelijk van zijn leverancier kunnen opereren en desgewenst overeenkomsten met andere marktpartijen kunnen sluiten. Voorwaarde is wel dat de verschillende elektriciteitsstromen juist kunnen worden toegerekend. De Energiewet voorziet hierin door het verduidelijken van de regels inzake meer leveranciers op een aansluiting, het (virtueel) splitsen van allocatiepunten, een correctie op de balanceringsverantwoordelijkheid en een verbeterde toegang het centrale berichtenverkeer. In de sessie wordt hier nader op ingegaan.

15.30 – 15.45 Pauze

15.45 – 16.30 Verdieping in 3 sessies (ronde 2)

Voor de beschrijving van de sessies zie ronde 1 

Sessie 1: Beheer van energiesystemen

Door Ermin Kloppenborg

 

Sessie 2: Energiedata als noodzakelijke en kansrijke grondstof voor het systeem

Door Lars Meindert 

 

Sessie 3: Randvoorwaarden voor het actief worden van eindafnemers

Door Ronald Jansen

 

16.30 – 16.40 Plenaire afsluiting

Wrap-up met directeur-generaal Klimaat & Energie Sandor Gaastra en projectleider Energiewet Maaike Daanen

 

16.40 – 17.00 EnergieNetwerk(en)

Op een energieke manier willen we met u netwerken, dus blijft u gerust nog even borrelen. Het drankje moet u helaas zelf regelen!

 

We willen aan u meegeven dat de bijeenkomst en de sessies worden opgenomen. Het beeldmateriaal kan worden gebruikt op de (interne) website, social media en in de verslaglegging.

MELD U AAN!

Het programma is samengesteld door het team Energiewet van Directie Elektriciteit. We hopen dat u tijd kunt vrijmaken om deze bijeenkomst bij te wonen. 

U kunt zich registreren voor de bijeenkomst en aanmelden voor de sessies via https://ceehcommunicatie.typeform.com/to/sFeyLp. U kunt deze mail ook delen met collega’s, zodat zij zich ook via deze link kunnen aanmelden.